Προσωπικά Δεδομένα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 
Η ΒΕ BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εφεξής «ΒΕ») σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται είτε με την υποβολή αίτησης/λήψης προσφοράς για τη χορήγηση προϊόντος ή παροχής υπηρεσίας, είτε μεταγενέστερα, περιλαμβανομένων αυτών που θα προκύψουν από τη σύναψη και λειτουργία σύμβασης (-εων) με την ΒΕ, είτε στο πλαίσιο εν γένει σχέσεων, συνεργασιών και συναλλαγών με την ΒΕ, σύμφωνα με τα κατωτέρω. Ειδικότερα, η παρούσα ενημέρωση αφορά ενδεικτικά ενεργούς υποψήφιους και πρώην πελάτες, πρόσωπα που έχουν παράσχει εγγύηση ή ασφάλεια υπέρ των ως άνω προσώπων, εν γένει συναλλασσόμενους, προμηθευτές και συνεργάτες της ΒΕ, πραγματικούς δικαιούχους νομικών προσώπων ή οντοτήτων, τρίτα πρόσωπα σχετιζόμενα με τους ανωτέρω (ενδεικτικά πληρεξούσιους, αντιπρόσωπους, εργαζόμενούς τους κ.λπ.) και επισκέπτες της ΒΕ η οποία φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας Eurobank ΑΕ. Η παρούσα ενημέρωση ενδέχεται να συμπληρώνεται με ειδικότερες κατά περίπτωση ενημερώσεις (ενδεικτικά σε περιπτώσεις επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων, cookies κ.λπ.).
Με εξαίρεση τα δεδομένα υπό (α) και (β) κατωτέρω που είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε σχέση με την ΒΕ, το είδος και πλήθος των λοιπών αναγκαίων προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από το ποιο είναι το υποκείμενο των δεδομένων και λοιπούς παράγοντες, όπως το είδος της συναλλαγής, το είδος της σύμβασης, το είδος της συνεργασίας, το προϊόν ή η υπηρεσία που παρασχέθηκε, παρέχεται ή θα παρασχεθεί κ.ά. Ενόψει των ανωτέρω τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η ΒΕ μπορεί να είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα και μπορεί να μη σας αφορούν στο σύνολό τους:
α) Προσωπικά δεδομένα όπως: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, δελτίο ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία τέκνων εφόσον υπάρχουν, σπουδές, προϋπηρεσία, στρατιωτική θητεία για το ανδρικό υπαλληλικό προσωπικό, μισθολογικά στοιχεία και παροχές τις οποίες προσφέρει στους υπαλλήλους της η εκάστοτε εταιρεία. Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε από την εταιρεία που εργάζεστε και με την οποία έχουμε σύμβαση συνεργασίας για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκτέλεσης μισθοδοσίας. Τα στοιχεία αυτά προωθούνται σε συνεργαζόμενη με την BE εταιρεία για την έκδοση της μισθοδοσίας σας. 
β) Εταιρικά δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό κ.λπ. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς και επαληθεύονται/επικαιροποιούνται με τη συνδρομή σας ή/και αντλούνται/επαληθεύονται/επικαιροποιούνται από δημόσια προσβάσιμες πηγές, όπως και από εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών (Ν. 3758/2009, διευκρινίζεται δε ότι όπου στο πλαίσιο της παρούσας αναφέρεται νόμος εννοείται όπως εκάστοτε αυτός ισχύει ή αντικαθίσταται), ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (Ν.4354/2015), δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές και εν γένει φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν για λογαριασμό της ΒΕ την επικαιροποίηση των στοιχειών επικοινωνίας σας σε περίπτωση που έχετε οι ίδιοι παραλείψει να γνωστοποιήσετε σχετική μεταβολή στην ΒΕ.
γ) Δεδομένα που αφορούν στη συναλλακτική σας συμπεριφορά, τα οποία προκύπτουν από τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της ΒΕ, όπως και από δημόσια προσβάσιμες πηγές.
δ) Δεδομένα που προκύπτουν από έγγραφα και δικαιολογητικά που προσκομίζετε ή αποστέλλετε στην ΒΕ, ερωτηματολόγια που συμπληρώνετε είτε κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης ή της συναλλαγής ή της συνεργασίας είτε σε προσυμβατικό στάδιο.
ε) Δεδομένα από τη λειτουργία σύμβασής (-εών) σας με την ΒΕ στις οποίες μετέχετε ως αντισυμβαλλόμενος ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, τη διενέργεια συναλλαγών, την εκτέλεση και τον χειρισμό εντολών και την πραγματοποίηση συνεργασιών καθώς και τη χρήση προϊόντων ή των υπηρεσιών που σας έχουν παρασχεθεί ή σας παρέχονται. 
στ) Δεδομένα καταγραφής συνομιλιών (π.χ. διά ζώσης, τηλεφωνικών, ηλεκτρονικών, βιντεοκλήσεων κ.λπ.) κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεδομένα επικοινωνιών/αλληλογραφίας σας με την ΒΕ.
ζ) Δεδομένα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και σύνδεσης που δίνετε για την εξυπηρέτησή σας και την εν γένει παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΒΕ και δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της ΒΕ (π.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου/IP addresses, δεδομένα τοποθεσίας ή άλλα επιγραμμικά/online αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας). Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγουμε απευθείας από εσάς, από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιείτε, από συνεργαζόμενους με την ΒΕ παρόχους υπηρεσιών ή από δημόσια προσβάσιμες πηγές.
η) Δεδομένα που σχετίζονται με τη χορήγηση σε εσάς ασφαλιστικών προϊόντων με τη διαμεσολάβηση της ΒΕ. Για ασφαλιστικά προϊόντα που διατίθενται από την ΒΕ υπό την ιδιότητα αυτής ως ασφαλιστικού πράκτορα θα συλλεχθούν τα δεδομένα που απαιτούνται αφενός για την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης ανάλογα με το αντικείμενο αυτής και τους καλυπτόμενους κινδύνους (όπως ενδεικτικά δεδομένα περιουσιακής κατάστασης ή περιουσιακών στοιχείων ή επενδυτικών ή αποταμιευτικών στόχων) και αφετέρου από το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
θ) Δεδομένα που προκύπτουν από ασφάλειες/εξασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλίσεων) υπέρ της ΒΕ. 
ι) Τα αναγκαία από τη σχετική νομοθεσία δεδομένα πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή οντοτήτων ενεργών, υποψήφιων ή πρώην πελατών της ΒΕ ή εν γένει συναλλασσόμενων.
ια) Δεδομένα ανηλίκων συλλέγει και επεξεργάζεται η ΒΕ μόνο εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις.
Στην έννοια της κατά τα ανωτέρω συλλογής των δεδομένων από εσάς περιλαμβάνεται αφενός η συλλογή από τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό σας και αφετέρου η συλλογή μέσω συνεργατών της ΒΕ που λειτουργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της (ενδεικτικά διαμεσολαβητές κ.λπ.), στους οποίους οι ίδιοι έχετε παράσχει προσωπικά δεδομένα σας προς τον σκοπό να τα διαβιβάσουν οι τελευταίοι στην Τράπεζα Eurobank AE. Σε περίπτωση που παρέχετε στην ΒΕ προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, πρέπει να τους έχετε προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως (ενδεικτικά και μέσω παραπομπής στην παρούσα ενημέρωση) και να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους, όπου τυχόν αυτή απαιτείται.
Η ΒΕ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι κάθε φορά αναγκαία:

Α. Για την εκτέλεση σύμβασης και τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.
Η επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:
α) Την ταυτοποίηση, την επαλήθευση των στοιχείων σας και την επικοινωνία μαζί σας κατά το στάδιο τόσο της προσυμβατικής όσο και της συμβατικής σχέσης μαζί σας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής, συνεργασίας σας με την ΒΕ.
β) Την αξιολόγηση αιτήσεών σας και εν γένει αιτημάτων σας, την κατάρτιση της σύμβασης με εσάς, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της, την εξέλιξη της οφειλής από τη σύμβαση, την εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και την προάσπιση των συμφερόντων και την άσκηση των δικαιωμάτων της ΒΕ.
γ) Την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΒΕ, όπως mybusiness και άυλη τιμολόγηση. 
δ) Την αξιολόγηση της καταλληλότητας ή της συμβατότητας σας για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ασφαλίσεων, τη σχετική ενημέρωσή σας, την παρακολούθηση των προϊόντων αυτών και την ένταξή σας, εφόσον είναι αυτό εφικτό στην προσδιορισμένη αγορά-στόχο των προϊόντων αυτών.
ε) Στην περίπτωση σύναψης συμβάσεων ηλεκτρονικών υπηρεσιών με την ΒΕ (συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων εγγυοδοσίας/ παροχής εξασφαλίσεων) για:
i. την αξιολόγηση του συναλλακτικού κινδύνου που καλείται να αναλάβει η ΒΕ ή έχει ήδη αναλάβει 
ii. την παρακολούθηση της εξέλιξης της σύμβασης και της οφειλής
iii. την αποτροπή ή τον περιορισμό της πιθανότητας αθέτησης των υποχρεώσεών σας από τη σύμβαση που θα συνάψετε με την ΒΕ και 
iv. την επιδίωξη της είσπραξης τυχόν οφειλόμενων στην ΒΕ ποσών από τη λειτουργία της σύμβασης που θα συνάψετε με την ΒΕ. 
 στ) Την επικοινωνία μαζί σας, την ενημέρωσή σας για την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που σας παρέχει η ΒΕ (π.χ. ενημέρωση για νέα χαρακτηριστικά ή λειτουργικότητες των εν λόγω προϊόντων ή νέες ευκαιρίες χρήσης αυτών ή τρόπους επωφελέστερης χρήσης τους, προγράμματα επιβράβευσης χρήσης, κληρώσεις κ.λπ.), για τη βελτίωση αυτών, καθώς και για την αποστολή ή υποβολή σε εσάς ερωτηματολογίων για τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής σας από τα προϊόντα και τις παρεχόμενες από την ΒΕ υπηρεσίες, καθώς και το επίπεδο εξυπηρέτησής σας από την ΒΕ. 
Η εν λόγω (υπό Α) επεξεργασία εξυπηρετεί επίσης και τη συμμόρφωση της ΒΕ με έννομες υποχρεώσεις της (κατωτέρω υπό Β), καθώς και τα έννομα συμφέροντα της ΒΕ ή τρίτου (κατωτέρω υπό Γ).

Β. Για τη συμμόρφωση της ΒΕ με έννομες υποχρεώσεις της 
Η επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων εξυπηρετεί επίσης σκοπούς, όπως: 
α) Την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως και την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή της απάτης κατά της ΒΕ ή άλλων πελατών της, όπως και κάθε άλλης παράνομης πράξης. 
β) Τη συμμόρφωση της ΒΕ με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις αρχών (δημόσιων, εποπτικών, ανεξάρτητων, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων (τακτικών ή διαιτητικών).
γ) Την προστασία των πελατών, των εργαζομένων και των επισκεπτών της ΒΕ και της περιουσίας τους, όπως και των εγκαταστάσεων και της εν γένει περιουσίας της ΒΕ. 
Η εν λόγω (υπό Β) επεξεργασία εξυπηρετεί επίσης και τα έννομα συμφέροντα της ΒΕ ή τρίτου (κατωτέρω υπό Γ).

Γ. Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της ΒΕ ή τρίτου
Η επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων εξυπηρετεί επιπροσθέτως σκοπούς, όπως ενδεικτικά την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, των εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων της ΒΕ, την πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών ενεργειών ή απάτης, την αξιολόγηση του συναλλακτικού κινδύνου που αναλαμβάνει η ΒΕ, την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της ΒΕ ή τρίτου, τη συμμόρφωση της ΒΕ με υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβάσεις της με φορείς/οργανισμούς στο πλαίσιο σύμπραξης για τη χορήγηση υπηρεσιών, την τήρηση ιστορικού αρχείου, τη μεταβίβαση απαιτήσεων από συμβάσεις δανείων ή/και πιστώσεων σε τρίτους με βάση τις εκάστοτε σχετικές νομικές διατάξεις (ενδεικτικά ΑΚ 455, Ν.3156/2003, Ν.4354/2015 κ.λπ.) και την αναβάθμιση/βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της ΒΕ και της εν γένει συναλλακτικής σχέσης της ΒΕ μαζί σας. Της επεξεργασίας αυτής, που στηρίζεται στα έννομα συμφέροντα της ΒΕ, προηγείται στάθμιση από την οποία προκύπτει ότι αυτή δεν επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματά σας και τις ελευθερίες σας σε βαθμό ώστε αυτά να υπερτερούν των εννόμων συμφερόντων της ΒΕ και να καθιστούν την επεξεργασία με αυτή τη βάση απαγορευτική.
 
Δ. Με τη συγκατάθεσή σας
Σε περιπτώσεις που σας έχουμε ζητήσει και έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας, ιδίως όταν η επεξεργασία δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί σε καμία από τις ανωτέρω αναφερόμενες υπό 2.Α-2.Γ νομικές βάσεις, η επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή (βλ. συγκεκριμένα και τις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών υπό 2.Ε.α., αυτοματοποιημένης λήψης απόφασης υπό. υπό 4.γ.i. καθώς και σε περιπτώσεις συμπλήρωσης εκ μέρους σας έντυπων ή ηλεκτρονικών φορμών εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενημέρωσής σας για προϊόντα, υπηρεσίες και δράσεις της ΒΕ ή επιχειρήσεων που συνεργάζονται με αυτή). Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή (για τον τρόπο ανάκλησης της συγκατάθεσης ιδ. κατωτέρω αναφερόμενα υπό 7 και κατά περίπτωση θα σας ενημερώνουμε και για ειδικότερους τρόπους ανάκλησης ανάλογα και με τον τρόπο παροχής της συγκατάθεσης), χωρίς ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας μέχρι την ανάκλησή της.

Ε. Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών 
Η ΒΕ δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας: α) στο πλαίσιο ενημέρωσης ή/και συμμετοχής σας σε προωθητικές ενέργειες για νέα, πέραν αυτών που κάθε φορά έχετε λάβει, προϊόντα ή/και υπηρεσίες της ΒΕ, των εταιρειών του ομίλου της Τράπεζας Eurobank AE ή επιχειρήσεων που συνεργάζονται με αυτή, που ταιριάζουν στις συναλλακτικές σας συνήθειες και ενδιαφέροντα, εφόσον μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας και β) για λοιπές περιπτώσεις προώθησης πλην της ανωτέρω αναφερόμενης, εφόσον η επεξεργασία είναι αναγκαία για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της ΒΕ. Ρητά διευκρινίζεται στο σημείο αυτό ότι η ενημέρωσή σας για προϊόντα ή/και υπηρεσίες που έχετε ήδη λάβει (βλ. τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό 2.Α.στ) δε συνιστά προώθηση στο μέτρο που το προϊόν/υπηρεσία έχει ήδη χορηγηθεί/παρασχεθεί και πρόκειται συνεπώς για επεξεργασία που εξυπηρετεί την εκτέλεση υπάρχουσας σύμβασης. 

ΣΤ. Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης ή κατάρτιση προφίλ.
Κατάρτιση προφίλ. Για σκοπούς προωθητικών ενεργειών, η ΒΕ ενδέχεται να καταρτίσει το προφίλ σας χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τα υπό 1. δεδομένα σας. Η εν λόγω επεξεργασία α) στο πλαίσιο ενημέρωσης ή/και συμμετοχής σας σε προωθητικές ενέργειες για νέα, πέραν αυτών που κάθε φορά έχετε λάβει, προϊόντα ή/και υπηρεσίες της ΒΕ, των εταιρειών του ομίλου της Τράπεζας Eurobank AE ή επιχειρήσεων που συνεργάζονται με αυτή θεμελιώνεται στη συγκατάθεσή σας και β) για λοιπές περιπτώσεις προώθησης πλην της ανωτέρω αναφερόμενης, εξυπηρετεί σκοπούς εννόμων συμφερόντων της ΒΕ.
Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Περαιτέρω για την εξυπηρέτηση των κατωτέρω αναφερόμενων σκοπών, η ΒΕ χρησιμοποιεί αποκλειστικά αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, που συμπεριλαμβάνει την κατάρτιση προφίλ σας, όταν αυτό είναι: (i) αναγκαίο για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασής σας με την ΒΕ, (ii) όταν επιτρέπεται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, (iii) όταν μας έχετε παράσχει τη ρητή προς τούτο συγκατάθεσή σας, ιδίως όταν η αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης δεν μπορεί να θεμελιωθεί σε καμία από τις αμέσως ανωτέρω αναφερόμενες νομικές βάσεις. Η ΒΕ προβαίνει στην ανωτέρω επεξεργασία, καθότι θεωρεί ότι η αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων που περιλαμβάνει την κατάρτιση προφίλ οδηγεί σε δίκαιες, αδιάβλητες και υπεύθυνες αποφάσεις. Για τη λήψη της απόφασης με αποκλειστικά αυτοματοποιημένη επεξεργασία και την κατάρτιση προφίλ σας χρησιμοποιούνται συνδυαζόμενα τα προσωπικά σας δεδομένα. Η ΒΕ σε μία τέτοιου είδους επεξεργασία διασφαλίζει τη δίκαιη και διαφανή επεξεργασία χρησιμοποιώντας κατάλληλες στατιστικές και μαθηματικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προφίλ, εφαρμόζοντας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διόρθωση τυχόν παραγόντων που οδηγούν σε ανακρίβειες σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σφαλμάτων και την ασφάλεια των δεδομένων.

Στις περιπτώσεις αποκλειστικά αυτοματοποιημένης λήψης απόφασης έχετε τα δικαιώματα που αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω υπό 6.ε..
Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών, νόμιμων και κανονιστικών υποχρεώσεων της ΒΕ, την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της, καθώς και στις περιπτώσεις που η ΒΕ είναι εξουσιοδοτημένη ή έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί για παράδειγμα να είναι οι κατωτέρω: 
α) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι και μέλη διοίκησης της ΒΕ στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.
β) Εταιρείες του ομίλου της Τράπεζας Eurobank ΑΕ καθώς και η ίδια η Τράπεζα Eurobank ΑΕ για την εκτίμηση του συνολικού αναλαμβανόμενου κινδύνου ανταπόκρισης στις εποπτικές υποχρεώσεις και την ενιαία αντιμετώπιση των πελατών του ομίλου της Τράπεζας Eurobank ΑΕ.
γ) Εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.
δ) Εταιρείες έρευνας ικανοποίησης πελατών ή αγοράς γενικότερα.
ε) Εταιρείες προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών-διαφημιστικές εταιρείες.
στ) Εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων.
ζ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα για λόγους ελέγχου αυτών και επικαιροποίησής τους (συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας σας, σε περίπτωση που έχετε παραλείψει να γνωστοποιήσετε τη σχετική μεταβολή στην ΒΕ).
η) Δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, μηχανικοί, εκτιμητές, ορκωτοί λογιστές/ελεγκτές και πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών (ενδεικτικά οικονομικών κ.λπ.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
θ) Πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών.
ι) Εταιρείες φύλαξης και ασφάλειας.
ια) Ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.
ιβ) Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για συμμετοχή σε προγράμματα επιβράβευσης ή πιστότητας πελατών.
ιγ) Πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών.
ιδ) Εμπορικοί αντιπρόσωποι, προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών, διαμεσολαβητές που σας συστήνουν σε εμάς ή συνεργάζονται μαζί μας για λογαριασμό σας.
ιε) Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της ΒΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, διαιτητικά δικαστήρια και φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
ιστ) Εταιρείες επαναξιολόγησης του συναλλακτικού κινδύνου, κατηγοριοποίησης των συμβάσεων και των οφειλών που απορρέουν από αυτές και επεξεργασίας προτάσεων ρύθμισης.
ιζ) Τυχόν τρίτα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτημα στην ΒΕ για λήψη πληροφοριών με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων.
Η ΒΕ δεν δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για τον χρόνο που είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση του σκοπού που εξυπηρετεί η επεξεργασία τους, άλλως για το χρονικό διάστημα που απαιτεί το εκάστοτε ισχύον νομικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο ή η άσκηση αξιώσεων ή η υπεράσπιση δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων.
Ειδικότερα και ενδεικτικά:
-    Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης με την ΒΕ, τα σχετικά προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Σε κάθε περίπτωση λήξης ή λύσης της σύμβασης η ΒΕ δύναται να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση αυτής. Εάν μέχρι την πάροδο των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την ΒΕ ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης με την ΒΕ τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται μέχρι πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησης που συμπίπτουν με τον χρόνο παραγραφής των αξιώσεων από το προσυμβατικό στάδιο.
-    Δεδομένα εικόνας από συστήματα βιντεοσκόπησης σε χώρους και σε εγκαταστάσεις της Τράπεζας Eurobank AE, στους οποίους φιλοξενείται η ΒΕ, τηρούνται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 45 (σαράντα πέντε) ημερών από τη λήψη. Αν κατά το χρονικό αυτό διάστημα καταγραφούν περιστατικά παράνομης πράξης ή αμφισβήτησης οικονομικής συναλλαγής, τα σχετικά τμήματα των δεδομένων του συστήματος βιντεοσκόπησης δύναται να διατηρηθούν σε ξεχωριστό αρχείο με ανάλογα μέτρα ασφαλείας, για όσο διάστημα απαιτείται και προβλέπεται από τη νομοθεσία και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη διερεύνηση και την πειθαρχική ή δικαστική δίωξη των περιστατικών αυτών.
Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων από τον νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα. Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας δεδομένα δύνανται, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, να τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) Να ζητήσετε να πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).
β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης. 
γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).
ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη) υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία κ.ο.κ.. 
στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την ΒΕ σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων). 
ζ) Σε περίπτωση αποκλειστικά αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ όπως αυτή ανωτέρω υπό 2.ΣΤ. περιγράφεται, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά, η ΒΕ εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των εννόμων συμφερόντων σας και σας παρέχει το δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση.
η) Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της και η επαναχορήγηση ανακληθείσας συγκατάθεσης είναι επιτρεπτή.
θ. Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή: Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.
Παρακαλούμε σημειώστε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:
i.    Τα υπό γ, δ και ε δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους. 
ii.    Η ΒΕ έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της. 
iii.    Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δε συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία της ΒΕ, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.
iv. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στη Διεύθυνση Αλέκου Παναγούλη και Σινιόσογλου, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14234 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]. Η ΒΕ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή αυτού. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της ΒΕ λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η ΒΕ θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την ΒΕ δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η ΒΕ δύναται είτε να σας επιβάλλει την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά σας. 
Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση Αλέκου Παναγούλη και Σινιόσογλου, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14234 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].
Η ΒΕ εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.
Η παρούσα ενημέρωση αντικαθιστά κάθε άλλη προηγούμενη γενική ενημέρωσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και βρίσκεται διαρκώς αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο www.be24.gr.