Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.05.24

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας «BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 21 Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στη Νέα Ιωνία, επί της οδού Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :
1. Συμψηφισμός αποθεματικού υπέρ το άρτιον με ζημίες προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018.
2. Προσθήκη στο καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 11 για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναρίθμηση των άρθρων 11, 12, 13 και 14 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.
Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως στην Εταιρεία (Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου – Νέα Ιωνία). Την ίδια μέρα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Αθήνα, 30/5/2024

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
ΛΗΨΗ