Μέχρι και 50% κέρδη με e-Auctions για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών πραγματοποιεί ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με e-Auctions της be24 για τις προμήθειές του από το 2006 με κέρδη μέχρι και 50%.

► Ζητούμενο

Χαμηλότερες τιμές για νέο εξοπλισμό και υπηρεσίες

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών θα μετέφερε την έδρα του εκτός κέντρου. Για τη μεταφορά αυτή ήθελε να εξασφαλίσει τις χαμηλότερες τιμές για προμήθειες εκτός πλαισιακών συμβάσεων για:
  • Εξοπλισμό, όπως τηλεφωνικά κυκλώματα και τερματικά διατάξεων DWDM.
  • Υπηρεσίες, όπως εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών και κυκλωμάτων.
Χρειαζόταν ηλεκτρονικούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς με σύγχρονες τεχνικές και διαφάνεια για να εξασφαλίσει το χαμηλότερο κόστος στη νέα έδρα του.

Υλοποίηση

Σύγχρονοι μειοδοτικοί ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί με e-Auctions

Από το 2006 υποστηρίζουμε τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών με την πλατφόρμα ηλεκτρονικών διαγωνισμών της be24.
Οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί με e-Auctions που έχουν πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα μας είναι:
  • 12 μειοδοτικοί διαγωνισμοί αγγλικού τύπου βάσει κατάταξης (English auction) – για την προμήθεια εξοπλισμού και την παροχή υπηρεσιών με τη χαμηλότερη τιμή.
  • Μειοδοτικοί διαγωνισμοί συμφερότερης προσφοράς – ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί που στηρίζονται στον συνυπολογισμό μαθηματικών τύπων κατά τη διαδικασία υποβολής των προσφορών.
Οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί αφορούσαν την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών για τη νέα έδρα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αποτέλεσμα

22-50% χαμηλότερες τιμές από αρχικό προϋπολογισμό

Από τους ηλεκτρονικούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς με e-Auctions ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών πέτυχε μείωση των τιμών που είχαν προϋπολογιστεί αρχικά κατά 22-50%.

30%+ συνολικό κέρδος από μειοδοτικούς διαγωνισμούς

Το 2018 από τους ηλεκτρονικούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς με e-Auctions για τηλεφωνικά κυκλώματα και τερματικά διατάξεων DWDM ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών είχε συνολικό κέρδος πάνω από 30%.

23,5% χαμηλότερες τιμές κατά μέσο όρο

Από το 2006 ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών πραγματοποιεί ηλεκτρονικούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς με e-Auctions για προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών. Έχει πετύχει 23,5% χαμηλότερες τιμές κατά μέσο όρο.