Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 05.07.2021

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας «BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 5 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στη Νέα Ιωνία, επί της οδού Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου.

Το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:
  1. Εκλογή ενός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως στην Εταιρεία (Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου – Νέα Ιωνία) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή σε τράπεζα του εξωτερικού. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
ΛΗΨΗ