Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 27.03.17

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας «BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (αποκαλούμενο περαιτέρω «Δ.Σ.») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 27 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην Αθήνα, στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Εσλιν 13 & Αμαλιάδος 20.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
  1. Αλλαγή της έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού
  2. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
Στην συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως στην Εταιρεία (Εσλιν 13 & Αμαλιάδος 20 - Αθήνα) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή σε τράπεζα του εξωτερικού. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
ΛΗΨΗ