Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 06.06.18

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας «BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 6 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της Εταιρείας στην Νέα Ιωνία, επί της οδού Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :
  1. Αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της
  2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Στην συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως στην Εταιρεία (Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου – Νέα Ιωνία) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή σε τράπεζα του εξωτερικού. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
ΛΗΨΗ