Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 24.07.24

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας «BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 24 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί της οδού Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023). Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διάθεση κερδών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023).
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.
5. Έγκριση διανομής κερδών σε εργαζομένους της Εταιρείας.

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.
Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως στην Εταιρεία (Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου – Νέα Ιωνία). Την ίδια μέρα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Αθήνα, 2/7/2024

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Αχιλλέας Σταθόπουλος
ΛΗΨΗ