Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29.11.2019

Σύμφωνα με τον κ.ν. 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας «BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 29 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της Εταιρείας στην Νέα Ιωνία, επί της οδού Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
  1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018). Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018).
  3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής της.
  4. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 
  5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 99 επ. (πρώην άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920) και 109 επ. του ν. 4548/2018. 
  6. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Στην συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.
Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως στην Εταιρεία (Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου – Νέα Ιωνία) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή σε τράπεζα του εξωτερικού. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
ΛΗΨΗ