Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.10.2020

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας «BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Οκτωβρίου  2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στη Νέα Ιωνία, επί της οδού Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :
  1. Ετήσιες  Οικονομικές  Καταστάσεις  χρήσεως 2019  (1.1.2019 – 31.12.2019). Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διάθεση κερδών.
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019).
  3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής της.
  4. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.
Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως στην Εταιρεία (Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου – Νέα Ιωνία) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή σε τράπεζα του εξωτερικού. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
ΛΗΨΗ