Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 03.09.2018

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας «BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της Εταιρείας στην Νέα Ιωνία, επί της οδού Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
  1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017). Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017).
  3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής της.
  4. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
  5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Στην συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως στην Εταιρεία (Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου – Νέα Ιωνία) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή σε τράπεζα του εξωτερικού. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
ΛΗΨΗ